Logga in    
Ändra språk till English Ändra språk till Svenska

Kö- och hyresvillkor

Visa/dölj kommentarer

Med kommentar

Inledning

För att underlätta för dig som bostadssökande och hyresgäst, har vi på AF Bostäder tagit fram en kommentar till våra Kö- och hyresvillkor. Denna version är den första och kommer med din och andra studenters hjälp att utvecklas under åren framöver. Vi tar därför tacksamt emot synpunkter på befintligt innehåll samt önskemål om kompletteringar. Skicka dessa till info@afb.se under ämnesrubriken ”Kommentaren”.

Så här läser du kommentaren
Kommentarens struktur är densamma som Kö- och hyresvillkoren vilket innebär kapitelindelning med en inledande rubrik och underrubrik följt av en regeltext. Direkt efter regeltexten följer ett kommenterande avsnitt med förklarande text. I anslutning till kommentaren förekommer ibland dessutom exempel (kursiv stil) och tillämpningsbeslut (fotnoter).

KAPITEL 1 – KÖ- OCH HYRESVILLKOR
• Studie- och medlemskrav
• Dispens från studie- och medlemskravet
• Boendespärr
KAPITEL 2 – SÄRSKILDA KÖVILLKOR FÖR NOVISCHER
KAPITEL 3 - SÄRSKILT OM UTHYRNING
• Inledning
• Bostadsansökan
• Bokning av bostad
• Tilldelning av bostad
• Förtur

KAPITEL 4 - SÄRSKILT OM BOENDET
• Hyresvillkor
• Andrahandsupplåtelse
• Överlåtelse av bostadshyresavtal
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

KAPITEL 1 – KÖ- OCH HYRESVILLKOR


Studie- och medlemskrav

1.1 Bostadssökande och hyresgäst hos AF Bostäder skall vara aktiv universitets- eller högskolestuderande i Lund (studiekravet) och medlem i Akademiska Föreningen (medlemskravet).

Visa/dölj kommentar


1.2 Studiekravet uppfylls av bostadssökande och hyresgäst som antagits till och bedriver studier om minst 15 högskolepoäng per termin i Lund. Doktorander skall på motsvarande sätt kunna uppvisa en aktivitetsgrad om minst 50 % per termin.
  Studiekravet uppfylls även av den som innehar ett tillfälligt och minst halvtidsarvoderat förtroendeuppdrag inom Studentlund.
Visa/dölj kommentar

1.3 Medlemskravet uppfylls genom medlemskap i Studentlund.

Visa/dölj kommentar

1.4 Uppfylls inte studie- och medlemskravet, vilket fortlöpande kontrolleras av AF Bostäder, förlorar den bostadssökande sitt ködatum och hyresgästen sägs upp från sin bostad.  

Visa/dölj kommentarDispens från studie- och medlemskravet

1.5 Allmän dispens från studie- och medlemskravet kan i vissa fall medges med hela terminer om den sökande såväl före som efter dispensperioden uppfyller respektive avser att uppfylla studie- och medlemskravet.

Allmän dispens kan medges med sammanlagt

  • två (2) terminer per barn för föräldraledighet och
  • två (2) terminer för studier vid annat universitet eller högskola och
  • en (1) termin för övriga skäl.

Visa/dölj kommentar

1.6. Medicinsk dispens kan efter ansökan medges enskild sökande med högst fyra (4) terminer för långtidssjukskrivning med helt nedsatt studieförmåga. Varje ansökan om medicinsk dispens skall styrkas med läkarintyg som anger graden av nedsatt studieförmåga samt prognos för återgång till aktiva studier.

Visa/dölj kommentar

1.7 Under tid som dispens har medgivits, kan nytt hyresavtal ingås tidigast två månader före dispenstidens slut.

Visa/dölj kommentar

1.8 Ansökan om dispens görs på webbplatsen afb.se och skall alltid innehålla uppgift om de hela terminer för vilka dispens söks samt de skäl som åberopas jämte dokumentation som styrker dessa.

Visa/dölj kommentar

Till topp


Boendespärr

1.9 Utöver studie- och medlemskravet påverkas boendetidens längd av boendespärren i hyresavtalet. Boendespärren är personlig och aktiveras efter sammanlagt sex (6) års boendetid.

Aktivering av boendespärren medför att hyresgästen avflyttar.

Tid under vilken eventuell dispens från studie- och medlemskravet har utnyttjats skall inräknas i boendetidens längd.

Visa/dölj kommentar


1.10
Sex (6) månader före boendespärrens aktivering, förloras eventuellt ködatum. Nytt ködatum kan inte erhållas.
Visa/dölj kommentar

Åldersgräns

1.11 Bostadssökande skall vid tecknandet av hyresavtal avseende korridorboende ha uppnått en ålder av högst 35 år.

Visa/dölj kommentar

 


KAPITEL 2 – SÄRSKILDA KÖVILLKOR FÖR NOVISCHER

2.1 Bostadssökande som för första gången har antagits till universitets- eller högskolestudier i Lund är novisch.

Visa/dölj kommentar


2.2
Novisch som under minst tolv kalendermånader närmast före studiestarten varit folkbokförd utanför pendlingsavstånd, medges rätt att söka så kallade novischbostäder med inflyttning i samband med aktuell terminsstart.
Visa/dölj kommentar

2.3 Inom pendlingsavstånd ligger Skåne.

Visa/dölj kommentar

Till topp

KAPITEL 3 - SÄRSKILT OM UTHYRNING

Inledning

3.1 AF Bostäders uthyrning av studentbostäder sker till bostadssökande via webbplatsen afb.se.

Visa/dölj kommentar

Bostadsansökan

3.2 Ansökan om studentbostad lämnas av den bostadssökande på webbplatsen afb.se. För godkänd bostadsansökan krävs att bostadssökanden uppfyller studie- och medlemskravet.

Visa/dölj kommentar

3.3 Tidpunkten för godkänd bostadsansökan utgör den bostadssökandes ködatum. Ett ködatum är personligt och kan inte överlåtas.

Visa/dölj kommentar

3.4 Den bostadssökande ansvarar för att uppgifterna i bostadsansökan alltid är uppdaterade och korrekta.

Lämnande av oriktiga uppgifter som legat till grund för godkännandet av bostadsansökan medför att ködatum förloras och förhyrd bostad förloras. Förlorat ködatum kan inte återvinnas. Kontroll av lämnade uppgifter görs regelbundet av AF Bostäder.

Visa/dölj kommentar

Till topp

Bokning av bostad

3.5 Lediga bostäder publiceras löpande på webbplatsen och är bokningsbara av varje bostadssökande under den så kallade bokningstiden.

Visa/dölj kommentar
 

3.6 Antalet samtidigt aktiva bokningar per bostadssökande är begränsat.

Visa/dölj kommentar

3.7 Varje bokning är bindande för den bostadssökande. Avbokning efter bokningstidens utgång medför att den bostadssökande förlorar sitt ködatum.

Visa/dölj kommentar


Tilldelning av bostad

3.8 Tilldelning av bostad sker efter bokningstidens utgång med beaktande av den bostadssökandes ködatum.

Visa/dölj kommentar

3.9 Ködatum förloras i samband med tecknande av hyresavtal.

Visa/dölj kommentar

Förtur

3.10
Bostadssökande kan efter särskild ansökan medges förtur vid högst ett tillfälle till ospecificerad bostad.

Skäl som åberopas för förtur skall styrkas med intyg som visar att förtur utgör en nödvändig förutsättning för bedrivandet av aktiva studier vid Lunds universitet.

Visa/dölj kommentar


KAPITEL 4 - SÄRSKILT OM BOENDET

Hyresvillkor

4.1 Villkoren för boendet under hyrestiden framgår av hyresavtalet.

Visa/dölj kommentar


Andrahandsupplåtelse

4.2 Ansökan till AF Bostäder om andrahandsupplåtelse till annan med godkänd bostadsansökan, medges av AF Bostäder efter erhållen dispens enligt kapitel 1 och för tid då sökanden är bosatt utanför pendlingsavstånd.

Visa/dölj kommentar


Överlåtelse av bostadshyresavtal

4.3 Överlåtelse av bostadshyresavtal till annan med godkänd bostadsansökan som varit folkbokförd tillsammans med hyresgästen på avtalsadressen under minst 18 månader, medges av AF Bostäder efter ansökan och sedvanlig prövning. Ny hyresgäst förlorar sitt ködatum.

Visa/dölj kommentar

Till topp

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

1. Detta regelverk träder i kraft 1 juli, 2013.
2. Detta regelverk ger ingen retroaktiv verkan.

Till topp

Stiftelsen AF Bostäder | Box 799 | 220 07 Lund | Tel 046-19 15 00 |» Cookies